Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

ללכת על בטוח

איך בודקים אם צריך רישיון עסק, היתרים או ביטוח?

החוק והתקנות העירוניות בארץ מחייבים עסקים מסוימים לקבל רישיון עסק והיתרים שונים, במטרה להבטיח את שלום הציבור ובטיחותו. לכן, עוד בשלב תכנון העסק, חשוב לבדוק מה החוק אומר לגביו, ומה נדרש לעשות על מנת להשיג את הרישיונות או ההיתרים הדרושים לו. 

 

הידעת עליון

לא בכל מקום מותר לפתוח כל עסק. יש לוודא שמיקום העסק עומד בהנחיות החוק והתקנות העירוניות. אפשר לבדוק זאת באתר האינטרנט של הרשות המקומית.  

 

הידעת קו תחתון

 

 

איך בודקים אם צריך רישיון או היתרים לעסק?

ניתן לקבל מידע על הצורך ברישיון עסק או בהיתרים שונים מהרשויות, באמצעות הגשת בקשה לקבלת מידע מקדמי באגף רישוי עסקים ברשות המקומית בה ממוקם העסק. בקשה זו כרוכה בתשלום אגרה. באפשרותכם להיעזר בשירותי עורך דין לצורך כך. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה והתעשייה

 

תמונה של יד חותמת על מסמך, איור של צ'ק ליסט מסומן כולו בוי. הכיתוב: "ללכת על בטוח ולוודא שיש לכם את כל ההיתרים"

 

איך מנפיקים רישיון עסק?

יש להגיש בקשה לאגף רישוי עסקים ברשות המקומית, באמצעות טופס בקשה ומסמכים נוספים הנדרשים על ידי הרשות. הבקשה תועבר לגופים הרלוונטיים לאישור או דחייה. ניתן למצוא את רשימת המסמכים הנדרשים להנפקת רישיון העסק באתר האינטרנט של הרשות המקומית בה הוא ממוקם. 

 

עליון

לרישיון עסק יש תוקף. יש לשים לב לתאריך, ולדאוג לחדש אותו מול האגף לרישוי עסקים ברשות המקומית מבעוד מועד. 

 

הידעת קו תחתון

 

 

מה עם ביטוח לעסק?

ישנם מספר סוגי ביטוחים לעסק שיכסו נזקים שונים שעלולים לקרות לעסק, לעובדים, ללקוחות, או לרכוש ולסחורה. כדאי לבדוק עם האיגוד המקצועי הרלוונטי או עם עמיתים למקצוע, האם ואילו ביטוחים דרושים לעסק שלכם.