Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

Breadcrumbs

התחנות הקבועות בדרך להקמת עסק

פתיחת תיק במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

החוק בארץ מחייב כל עסק, מכל סוג ובכל היקף פעילות, להצהיר על הקמתו, לדווח על הכנסותיו ולהעביר את התשלומים הנדרשים ממנו למספר מוסדות. אלו הן התחנות בדרך להקמת עסק חדש.

 

תחנה 1: מס ערך מוסף (מע"מ)

מע"מ הוא מס המוטל על כל עסקה בישראל, לפי אחוז מסוים מגובה העסקה, כקבוע בחוק. גביית המס מהלקוח והעברתו למדינה, מוטלות על העסק. כל עסק חייב להירשם במשרדי מע"מ, שם ייקבע הסיווג שלו.

 

איך פותחים תיק במע"מ?

הרישום מתבצע במשרדי המע"מ באזור בו ממוקם העסק.

 

יש להביא תעודת זהות, חוזה קנייה / שכירות של העסק אם יש, מסמכים נוספים המעידים על קיומו וצילום צ'ק או מסמך המעיד על קיום חשבון בנק. במקרה של חברה בע"מ, פתיחת תיק תתבצע רק לאחר רישום החברה ברשם החברות.

 

בסיום התהליך, יהיו בידיכם תעודה ושוברים לדיווח מע"מ, ויהיה עליכם להתחיל לדווח על העסקאות ולשלם מע"מ בהתאם. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה והתעשייה, ובמדריך מע"מ של רשות המיסים

 

תמונה של מפה ועליה רכב צעצוע בצבע כתום, איור של מסלולים ואייקון של מיקום, הכיתוב: "3 תחנות שחייבים לעבור בדרך לעסק משלכם"

 

תחנה 2: מס הכנסה

כל הכנסה חייבת בדיווח למס הכנסה, גם אם אינה מחויבת בתשלום מס. לכן, חשוב לנהל רישום של כל ההכנסות וההוצאות שלכם, עם תחילת הפעילות העסקית.

 

יש 3 דרכים אפשריות לפתוח תיק במס הכנסה:

1. להגיע עם תעודת זהות אל משרדי מס הכנסה באזור בו ממוקם העסק.

2. לשלוח את פרטי בעלי העסק ואת פרטי העסק המלאים בדואר רשום לפקיד השומה.

3. פתיחת תיק על ידי רואה חשבון. 

לאחר הרישום, יהיה עליכם להתחיל בתשלומי מס הכנסה לפי פנקס המקדמות שיועבר לכם, בהתאם להכנסות הצפויות של העסק. הדיווח מתבצע אחת לחודש או חודשיים. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר רשות המיסים

 

עליון

אם חל שינוי משמעותי בהיקף ההכנסות של העסק, כדאי לבקש מרואה חשבון לבחון את שינוי גובה המקדמות על ידי פנייה למס הכנסה. 

 

הידעת קו תחתון

 

 

תחנה 3: ביטוח לאומי

כל עסק עצמאי חייב ברישום והסדרת תשלום דמי הביטוח הלאומי, המקנים לעובדיו זכות לקבל קצבאות ותשלומים שונים המבטיחים קיום בסיסי למי שזכאי לכך.

 

איך פותחים תיק בביטוח לאומי?
לפתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי יש לגשת עם תעודת זהות לסניף הקרוב למקום מגוריכם. בזמן פתיחת התיק, יהיה עליכם להעריך את ההכנסה הצפויה שלכם. אם קשה לכם להעריך את ההכנסה הצפויה, באפשרותכם להצהיר על הסכום המינימלי האפשרי. ניתן לעשות זאת גם באמצעות רואה חשבון.


בתום הרישום, יהיה עליכם להתחיל לשלם את דמי הביטוח לפי פנקס המקדמות שיועבר לכם. בסוף השנה יחושב הסכום השנתי בו אתם חייבים לפי ההכנסות בפועל, והיתרה לתשלום תקוזז בהתאם. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי

 

עליון

ניתן לשלם גם באתר התשלומים של ביטוח לאומי, בהוראת קבע או על ידי רואה החשבון שלכם 

 

הידעת קו תחתון