Document

Breadcrumbs

צומחים פיננסית בקהילה

צומחים פיננסית בקהילה

120,000

איש.ה בציבור הישראלי, מנוער ועד הגיל השלישי

קיבלו ידע, כלים וליווי אישי להתנהלות פיננסית נכונה 

 

תחום החינוך הפיננסי מהווה נדבך משמעותי בהשקעה החברתית של בנק הפועלים, כחלק ממחויבותו לקידום התנהלות פיננסית נכונה של הציבור בישראל ומתוך האמונה שפעילות בתחום זה תוביל לצמיחה כלכלית ולשגשוג עתידי של החברה כולה. 

׳המרכז לצמיחה פיננסית׳ מבית בנק הפועלים, פועל להגדלת האוריינות הפיננסית בקהילה באמצעות שיתופי פעולה עם מגוון אירגונים ועמותות, התנדבות עובדים, סיוע כספי, הכשרת מאמנים בשיטת TTT ועוד. 

הכל במטרה לייצר שינוי לטובה בהתנהלות הפיננסית של הציבור הישראלי כולו!

 

השותפים שלנו

עמותות: עוגן, יוזמות עתיד, בוגרי 8200 , פעמונים, 360 חוסן פיננסי, תבונה, עסק משלך, יסמין, קו משווה, אג'יק – מכון הנגב, ניצוצות שעור אחר, חינוך לפסגות, אמאנינא, סלאח פלאח, עמית לדרך, עוברות ושוות, מוטקה, יוניסטרים, שוות  .

*הבנק אינו אחראי על פעילות העמותות המלוות המפעילות את התוכניות. הבנק או העמותות יהיו רשאים, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, לשנות את תנאי ההשתתפות, ותקופת התכניות. 

**בחירת המשתתפים תיעשה באופן בלעדי ועל פי שיקול דעתן של העמותות.