Breadcrumbs

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר המרכז לצמיחה פיננסית

 

השימוש באתר זה של בנק הפועלים בע"מ ("הבנק") כפוף לתנאים אלו להלן.

 

גלישתך באתר והשימוש בו מהווים הסמכתך לתנאים אלו.

1. התוכן וכל מידע וחומר אחר הכלול באתר, זכויות היוצרים והקנין הרוחני במידע האמור, ובכלל זה השם "המרכז לצמיחה פיננסית", שייכים לבנק. אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להקליט, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, לתרגם, את התוכן או התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה, או לעשות כל שימוש אחר בתכנים ובחמרים האמורים בכל דרך שהיא ללא אישורו המפורש של הבנק. 

2. התוכן האמור מוצג "כמות שהוא", ולא הותאם למטרות או דרישות ספציפיות. אין כל ודאות כי התוכן מלא, מעודכן או מדוייק.  תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו', למרות שהבנק עושה ככל אשר לאל ידו למנוע זאת, הבנק לא יהיה אחראי לנזק שנגרם, ככל שנגרם,  עקב קיום שיבושים אלה. 

3. הבנק אינו אחראי לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. 

4. אין לראות בתכנים הכלולים באתר משום ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ בנקאי או אחר המחליף ייעוץ אישי מתאים הניתן על ידי גורם מוסמך.

5. אין באמור בדפים והמידע משום הצעה, שידול או ייעוץ למתן אשראי ו/או לביצוע השקעות על ידי הבנק, ואין באמור בהם להחליף ייעוץ מקצועי ואישי, המתחשב בנתונים האישיים של המשתמש.

6. הבנק שומר לעצמו את הזכות לבחון כל בקשה לקבלת אשראי או אחרת, ולהחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי לגבי מתן הלוואה או שירות, ובאילו תנאים לבצעם. קבלת אשראי מהבנק מותנה באישור הבנק וכפוף לתנאיו ולהוראות כל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

7. באתר עשויים לפעול יישומים הצוברים מידע על פעילות המשתמשים באתר, ומנתחים אותו, למשל באמצעות cookies. למידע נוסף ראה אודות השימוש בקובצי עוגיות . מידע שנאגר כאמור עשוי לשמש את הבנק לצורך ניתוח הרגלי שימוש וכן לצורך שיפור ופיתוח של תכני הדרכה.

8. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שאינם של הבנק ואשר אין לבנק שליטה עליהם. אין לראות בקישור האמור אישור מצד הבנק למידע הכלול באתרים המקושרים והבנק לא יהא אחראי למידע זה.

9. באתר עשויים לפעול יישומים הצוברים מידע על פעילות המשתמש באתר, ומנתחים אותו לצורך שיפור השירות. כמו כן, מידע שנמסר על ידי משתמש באתר עשוי להישמר במאגרי מידע, ולשמש לצורך פיתוח ושיפור השירותים. 

10. על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים דיני מדינת ישראל. תשומת לב לכך שיתכן שהשימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה לפיו, עלולה להיות מוגבלת ואף בלתי חוקית לפי דיני מדינות שונות ולכן עליך לבדוק, קודם השימוש במידע, אם לפי הדין החל עליך אתה זכאי להשתמש בו ומהי מידת השימוש המותרת.

11. פנייה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפנייה לשני המינים גם יחד.

12. מובהר כי הבנק יהיה רשאי בכל עת לסיים את הפעלת האתר. 

13. הבנק שומר לעצמו הזכות לשנות תנאים אלו לעיל בכל עת ללא הודעה מוקדמת.