Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

על ההבדלים בין עוסק מורשה לחברה בע"מ

 

עוסק מורשה יכול לבחור להגדיר את העסק כחברה בע"מ. ההבדלים בין שתי ההגדרות מתבטאים בהיבטים משפטיים ובהיבטי מיסוי.

 

חשיפת בעלי חברה בע"מ לתביעות אישית היא מוגבלת

חברה בע"מ היא עוסק מורשה שהינו גוף משפטי נפרד מבעליו. המשמעות היא שבעלי החברה ונכסיהם האישיים אינם חשופים לתביעות במקרה של היקלעות החברה לקשיים. בעלי החברה במקרה של חברה בע"מ נחשבים לבעלי המניות בה, ואין להם חשיפה אישית למעט במקרה בו נתנו ערבויות אישיות או במצבים חריגים לפי החלטת בית משפט.

 

הידעת קו עליון

ישנם בעלי מקצועות הנדרשים לאחריות מקצועית אישית גם במסגרת חברה בע"מ, כדוגמת עו"ד, רו"ח או רופאים.

 

הידעת קו תחון

 

 

המיסוי על חברה בע"מ הוא קבוע ואינו תלוי בגובה הרווחים

עוסק מורשה חייב במס לפי מדרגות המס (10%-50%) המוגדרות בחוק, כך שככל שהכנסתו תגדל, כך יגדל שיעור המס בו הוא חייב. לעומתו, חברה בע"מ חייבת במס חברות, שהינו מס בשיעור אחיד של 24%, נכון לשנת 2017. כלומר,  שיעור המס אינו תלוי בגובה רווחי החברה.

 

תמונה של אחוזים ואיור של מנעול, כיתוב: "בחברה בע"מ, שיעור המס יהיה קבוע"

 

מושכים משכורת או דיבידנדים? תחויבו בתשלום מס

בעלי מניות אשר מושכים משכורת ו/או רווחים (דיבידנדים) כהכנסה לחשבונם האישי מחויבים במס נוסף בעת המשיכה, על פי גובהה. אולם, אם רווחי החברה נשארים בחברה למטרת השקעה או צמיחה, ניתן להפחית את תשלומי המס השוטפים.

 

לסיווג העסק יש השפעה על ההתנהלות הפיננסית שלו

דרישות הרשויות מחברה בע"מ לרוב יהיו מורכבות יותר מאלו שיש להן כלפי עוסק מורשה, ולכן עלות ההתנהלות הכספית והנהלת החשבונות של חברה בע"מ תהיה יקרה ומורכבת יותר. עם זאת, בהכנסות מעל גובה מסוים, ייתכן שסך המיסוי הכולל (מס הכנסה, ביטוח לאומי והפרשות נוספות) יהיה גבוה יותר בעוסק מורשה מאשר זה שבו תחויבו כחברה בע"מ. רואה חשבון מנוסה יוכל לסייע לכם להגיע להחלטה לגבי ההגדרה המתאימה לעסק שלכם.