Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

עוסק פטור או עוסק מורשה?

החלטתם לפתוח עסק חדש? בשעה טובה! אחד הצעדים הראשונים שתצטרכו לעשות הוא להגדיר את העסק שלכם במשרדי מס ערך מוסף (מע"מ). הגדרה זו תשפיע על אופן הדיווח והתשלום למע"מ ותשלומי המס של העסק.

 

עוסק פטור? אין צורך לשלם מע"מ

עוסק פטור אינו מחויב לשלם מע"מ על העסקאות שהוא מבצע, והוא אינו מחייב את לקוחותיו בתשלום מע"מ. עשוי להיות לכך יתרון תחרותי, משום שעל פניו עוסק פטור יכול להעניק מחיר זול יותר לעומת עוסקים אשר מחייבים את לקוחותיהם במע"מ. בהתאם לכך, עוסק פטור אינו רשאי להתקזז על המע"מ בגין הוצאותיו. תדירות הגשת הדו"חות לרשויות היא נמוכה יחסית כשמדובר בעוסק פטור (לרוב אחת לשנה), וגם לא מוטלת עליו חובה להיעזר ברואה חשבון לצורך ניהול הספרים או הדיווח לרשויות. לכן, עלות הניהול הפיננסי של עוסק פטור תהיה זולה יחסית.

 

עוסק מורשה משלם מע"מ

עוסק מורשה חייב לגבות מע"מ מלקוחותיו בגין העסקאות שהם מבצעים עימו ולהעביר את התשלום למדינה. בהתאם, הוא רשאי להתקזז על המע"מ בגין הוצאותיו. חשוב שתבינו היטב את דרישות הרשויות באשר לאופן ניהול הכספים שלכם כעוסק מורשה. רואה חשבון יוכל לתת לכם הדרכה ראשונית לגבי דרישות הרשויות בנוגע לניהול הספרים והדיווח, וגם ללוות אתכם בניהול הפיננסי של העסק.

 

לרוב, רמת ההכנסה של העסק שלכם תקבע את ההגדרה שלו

מע"מ מבחין בין עסקים קטנים לבין עסקים גדולים יותר, לפי רמת ההכנסה השנתית הצפויה של העסק. עסקים שהיקף ההכנסות השנתי שלהם נמוך מ-99,003 ₪ (נכון לשנת 2018) יוגדרו כעוסקים פטורים. לעומת זאת, עסקים שהיקף ההכנסות השנתי שלהם גבוה מכך יוגדרו כעוסקים מורשים. תוכלו לקרוא פרטים נוספים באתר מע"מישנם בעלי מקצועות, כמו רופאים ומתווכים, שחייבים להירשם כעוסקים מורשים גם אם היקף ההכנסות שלהם תואם את הגדרת עוסק פטור. תוכלו למצוא את רשימת המקצועות המלאה באתר כל זכות.