Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

החובה לנהל ספרים

הפעילות העסקית השוטפת מורכבת מרכישת סחורה, מכר מוצרים, אספקת שירותים, זיכוי לקוחות ומפעולות נוספות. תיעוד פרטי הפעילות העסקית מסייע בשמירה על הסדר בעסק, והוא הכרחי לצורך הדיווח לרשויות המס על הכנסות והוצאות העסק, ועל חבות המס הנובעת מהן.

 

לשם מה לנהל ספרים? נמנה ארבע סיבות עיקריות. כל שלב בעסקה מתועד, ומשמש אתכם ואת הלקוחות שלכם למעקב אחרי מהלך עסקה תקין. ספרים משמשים את רשויות המס כדי לנהל גבייה מסודרת. הרישום עוזר לניהול חשבונאי תקין של העסק, וחשוב לזכור- מדובר בחובה חוקית שעבירה עליה עלולה לגרור קנסות וענישה.

 

פסילת ספרים – לא נעים...

ביקורות רשות המסים מגלות כל שנה ליקויים בניהול הספרים בעסקים בישראל.
פקיד השומה שמזהה ליקויים מהותיים (ולא טכניים) או אי רישום תקבול, עלול לפסול את אמינות ספרי העסק, לקבוע בעצמו את התוצאות העסקיות של העסק ולחייב את העסק או את בעלי החברה בתשלום תוספת מס, בקנסות או להטיל סנקציות אחרות.