Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

כל מה שמגיע לכם, אבל לא מעבר

 

זוהי זכותכם המלאה לצרף כל הוצאה מוכרת, קטנה כגדולה, לחומרים שאתם מעבירים למס הכנסה, אבל היזהרו משיוך הוצאות שאינן רלוונטיות לפעילות העסקית.

 

הידעת עליון

אל תבזבזו זמן ואנרגיה במחשבות "יצירתיות" על דרכים להגדיל באופן מלאכותי את ההוצאות המוכרות שלכם. התרכזו בהצלחה האמיתית של העסק שלכם - הגדלת מספר העסקאות והלקוחות, ושיפור איכות המוצרים והשירותים שאתם מציעים.

 

הידעת קו תחתון

 

 

הוצאות מוכרות - תפקידו של רואה החשבון

לרשויות המס אין את משאבי כוח האדם הדרושים כדי לבדוק את כל חשבוניות המס של כל העסקים בישראל. לכן נשארת האחריות למיון החשבוניות, חישוב המס לתשלום וקביעת גובה מקדמות המס בידיו של רואה החשבון. כמו בכל מנגנון, קיימות ביקורות מדגמיות ומי שמתפתה לדווח על הוצאות כוזבות עלול להסתבך בפלילים.

 

איך להתנהל בצורה המיטבית מול רואה החשבון שלי?

  • בשלב הקמת העסק, קבלו מרואה החשבון את ההנחיות המלאות לגבי ההוצאות המוכרות.
  • וודאו שרואה החשבון שלכם מכיר את מגוון הפעילויות העסקיות שלכם ואת ההוצאות הכרוכות בהן.
  • בקשו מרואה החשבון להתייעץ איתכם לפני שהוא מחליט לא לכלול חשבונית שהגשתם כהוצאה מוכרת.
  • וודאו שאתם מגישים חשבוניות על כל ההוצאות הרלוונטיות לעסק.