Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

הוצאה מלאה, חלקית או מעורבת?

 

ההיכרות שלכם עם סוגי ההוצאות השונים תעזור לכם להבין על אילו הוצאות עליכם לדווח לרשויות (באמצעות תיעוד ושמירת החשבוניות הרלוונטיות), על מנת להפחית את תשלומי המיסים שלכם. הצורך לתת מענה למגוון אינסופי של עסקים, שירותים ומוצרים שכולם כרוכים בהוצאות, הביא את רשויות המס להגדיר הוצאות מוכרות מכמה סוגים:

 

  • הוצאה מוכרת (מלאה) - הוצאה שכולה הכרחית לצורך ייצור הכנסה, ועל כן תופחת במלואה מההכנסות בעת חישוב ההכנסה החייבת במס. לדוגמה: שכר עובדים, שכירות מקום העסק, הוצאות משרד, חומרי גלם לייצור, אינטרנט.
  • הוצאה מוכרת חלקית - הוצאות שהחוק הגדיר להן הגבלה בסכום. לדוגמה, כיבוד. הגיוני שמשרד או עסק יוציא כסף על קפה, עוגיות או חלב כדי לכבד את לקוחותיו, אבל יש הגבלה לסכום שניתן להצהיר. דוגמאות נוספות: הוצאות רכב, נסיעות לחו"ל, ביגוד, אש"ל, טלפון נייד.
  • הוצאות מעורבות - הוצאות המשלבות מטרה פרטית ועסקית. לדוגמה - חשבון החשמל של עסק הפועל מהבית, אחוז מגודל הדירה מיועד לעסק - ייזקף החלק היחסי של ההוצאה כהוצאה מוכרת. 
  • רכוש קבוע מוכר כהוצאה דרך הפחת. גם על קניית רכוש קבוע המשמש את העסק (למשל – רכב, מחשב או מקדחה) תוכלו להצהיר כעל הוצאה מוכרת. אם מדובר ברכוש שעתיד לשמש את העסק לאורך שנים, ההוצאה תתפרס לאורך כמה שנים בהתאם להנחיות רשויות המס. לדוגמה - מחשב שולחני (נייח) אמור לשמש את העסק לשלוש שנים. על כן, ניתן לדווח על שליש ממחיר הרכישה בשנה הראשונה ועל השליש השני והשלישי בשנה השניה והשלישית בהתאמה. 

 

הידעת עליון

הוצאות מוכרות מאושרות כנגד חשבונית מס המוכיחה את קיום העסקה ואת הצדדים שנטלו בה חלק. עם זאת, גם אם נגנבו או אבדו החשבוניות המוכיחות את ההוצאה, עדיין ניתן לדווח עליה ולקבל אישור מיוחד מרשויות המס על הוצאה מוכרת ללא הוכחה. 

 

הידעת קו תחתון

 

 

ומה עם קיזוז המע"מ על ההוצאות המוכרות?

כעצמאים ובעלי עסקים המשלמים מע"מ, תזוכו גם על המע"מ שאתם משלמים על ההוצאות המוכרות של העסק. כך למשל, אם רכשתם ציוד משרדי בשווי 100 ש"ח ושילמתם עליו עוד 17 ש"ח מע"מ, יקוזז חלק מהמע"מ או כולו בהתאם לשיעור ההכרה בהוצאה. העיקרון פשוט - אם ההוצאה מוכרת במס הכנסה במלואה – יוכר בדרך כלל גם המע"מ במלואו.

 

במידה וההוצאה המוכרת לעסק חויבה גם במע"מ, יקוזז חלק מהמע"מ או כולו בהתאם לעיקר השימוש בו. לדוגמה – ציוד משרדי תחת הגדרה של אחזקת משרד הוא הוצאה המוכרת במלואה במס הכנסה ובמע"מ. הטלפון הנייד או הוצאה מוכרת חלקית במס הכנסה ובמע"מ. קנס על חניה למשל הוא הוצאה לא מוכרת במס הכנסה ובמע"מ.

 

התייעצו עם רואה החשבון או יועץ המס שלכם כדי לקבל את התמונה המלאה והמדויקת לגבי קיזוז מע"מ על הוצאות העסק שלכם.