Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

כיצד לבחור באילו אגרות חוב להשקיע?

 

הכלל המרכזי הוא פשוט - גובה התשואה הפוטנציאלית כגובה הסיכון. לכן, בחירת האיגרת הנכונה להשקעה תלויה באופי שלכם כמשקיעים וברמת הסיכון שאתם מוכנים לספוג. לפני כל השקעה באג"ח שאלו את עצמכם את השאלות הבאות:

 

1. האם המחיר מצדיק את הקנייה?

כדי לדעת אם האיגרת נסחרת במחיר כדאי, השוו את הערך המתואם שלה (ה"ברוטו פארי") למחיר המסחר הנוכחי שלה. הערך המתואם משמש כ"מחיר מחירון" לאיגרת, אשר מייצג את המחיר ההתחלתי של האיגרת כולל הפרשי הריבית (וההצמדה, אם קיימת) ממועד תשלום הריבית האחרון. ניתן לומר שקניית אג"ח במחיר גבוה מערכה המתואם משמעה קנייה ב'פרמיה', שתניב תשואה שנתית ברוטו נמוכה יותר. לעומת זאת, קנייה במחיר נמוך מהערך המתואם שלה תניב תשואה שנתית גבוהה יותר. חשוב לציין ששער נמוך באופן משמעותי מהערך המתואם צריך להדליק נורה אדומה לגבי יכולת הלווה להחזיר את ההלוואה.

 

קנייה במחיר נמוך תייצר תשואה שנתית גבוהה, ולהיפך

 

2. מה הסיכוי שהלווה לא יחזיר את ההלוואה?

דירוג האג"ח הוא מעין ציון שניתן ללווים על ידי סוכנויות דירוג, שמשקף את הסבירות שהחברה תצליח לעמוד בתנאי ההלוואה ותשלם את הריבית התקופתית והקרן בזמן. אגרות חוב בעלות דירוג נמוך יבטיחו ריבית גבוהה יחסית ביחס לאגרות חוב בעלות דירוג גבוה, כפיצוי על הסיכון הכרוך בהשקעה בהן. יש לציין שחברות המנפיקות אגרות חוב אינן מחויבות לפרסם את הדירוג שלהן, אך אם הן בוחרות שלא, זה עלול להעיד על כך שיש לחברה מה להסתיר, ולכן הסיכון בקניית אג"ח שלהן יכול להיות גבוה יותר.

 

עליון

קחו את הדירוג בעירבון מוגבל - לעיתים סוכנויות הדירוג יפרסמו את ממצאיהן מאוחר מדי, כאשר החברות כבר נקלעו לקשיים חמורים. לכן, על מנת להעריך סיכון בצורה מהימנה יותר, כדאי לבדוק את הדוחות הכספיים של החברה או להיעזר ביועץ השקעות.

 

תחתון

 

 

3. האם העיתוי מתאים לרכישת אגרות חוב?

ריבית בנק ישראל היא אחד הנתונים החשובים ביותר בבחירת העיתוי המתאים לרכישת אגרות חוב, שכן היא משפיעה על מחירן. כלל האצבע אומר שקיים יחס הפוך בין מחיר האג"ח לשינוי בריבית. כלומר, כאשר הריבית צפויה לעלות, מחיר האג"ח צפוי לרדת כתוצאה מכך, ולהיפך. זאת משום שעליית הריבית פותחת למשקיעים הזדמנויות השקעה כדאיות יותר, וכתוצאה מכך, יורד הביקוש לאותה אג"ח. באופן טבעי, עם ירידת הביקוש לאג"ח, יורד גם מחירה. לכן, מומלץ להתעדכן בתחזיות הריבית או להתייעץ עם יועץ השקעות על מנת להבין אם העיתוי לקניית אגרות חוב נכון עבורכם.

 

4. עד כמה האיגרת רגישה לשינויי הריבית?

הסתכלו על משך החיים הממוצע של האיגרת (המח"מ), המופיע בפרטי כל איגרת. זהו אחד הנתונים היותר חשובים בקביעת מידת התנודתיות שלה. אג"ח עם מח"מ של 10 שנים תהיה רגישה יותר לשינויי ריבית וערך מטבע מאשר אג"ח עם מח"מ של 3 שנים. לכן, אם אתם מוכנים לקחת את הסיכון ולהשקיע באגרות חוב לטווח ארוך, תוכלו לצפות לריביות גבוהות יותר שיפצו על הסיכון הכרוך בהשקעה בהן.

 

5. מהי התשואה ביחס להשקעה הנתפסת כחסרת סיכון?

כדי להבין אם הריבית המובטחת של האיגרת שאתם בוחנים מצדיקה את המחיר, תוכלו להשוות אותה לאג"ח בעלת תנאים דומים המונפקת ע"י ממשלה בעלת דירוג אשראי גבוה, כגון אג"ח של ממשלת ארה"ב. אם פער הריביות (המרווח) קטן מאוד, ההזדמנות כנראה אינה כדאית וייתכן שעדיף לכם להשקיע באג"ח "חסרת הסיכון". בהנחה שהתנאים של שתי אגרות החוב זהים, ככל שהאיגרת שברשותכם תבטיח ריבית גבוהה יותר ביחס לזו חסרת הסיכון, כך ההשקעה בה תיחשב לכדאית יותר. יש לזכור שהמרווח בין הריביות עלול להשתנות לאורך חיי האיגרת, בהתאם לתנאי השוק ולמצב החברה.