Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

1. "יכול להיות שיחזירו אותי לעבודה לתפקיד אחר או למקום אחר?" 

לא. פגיעה בתנאים שלך כשאת חוזרת מחופשת הלידה או החל"ת תוך המועד הקבוע בחוק אסורה. לאחר חופשת הלידה (או החל"ת), מחויב המעביד להחזיר אותך לאותו היקף משרה ובאותם התנאים, לפחות למשך 60 יום מרגע שחזרת לעבודה, אלא אם סיכמתם אחרת מראש, או שהוא קיבל היתר מיוחד ממשרד הכלכלה.

 

2. "אני חוששת מכך שבשנה הראשונה אצטרך להיעדר לא מעט, בגלל מחלות ילדים שגרתיות. כמה ימי מחלה אני יכולה לקחת אם הילד חולה?"

כל הורה זכאי לנצל עד 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים להם, בגלל מחלת ילד מתחת לגיל 16. דמי מחלה עבור היעדרות של הורה עובד לצורך מחלת ילד יחושבו החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה העובד או בן/בת הזוג (ולא עבור כל הורה בנפרד). הורה יחידני רשאי לצבור ימי מחלה נוספים.

 

 

*האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.