Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

מה שלא כתוב, לא קיים

הגדרות והבהרות משפטיות שאסור לפספס

בוודאי כבר שמעתם את המשפט 'מה שלא כתוב לא קיים'. בהקשר של הצעות מחיר הוא מקבל משנה תוקף. אל תניחו שום דבר כמובן מאליו, והקפידו להגדיר כל מונח מראש למען הסר ספק. הנה מספר סעיפים משפטיים נפוצים אליהם מומלץ להתייחס

 

הידעת עליון

כדאי להתייעץ עם עורך דין בנוגע לניסוח תנאי התשלום וההבהרות המשפטיות לשם התאמתו לצרכי העסק שלכם.  

 

הידעת קו תחתון

 

 

1. שעות עבודה / יחידות שירות: במידה ותמחרתם לפי שעה, הגדירו ללקוח האם שעת עבודה שלכם כוללת הפסקות, נסיעות ופגישות שונות.

 

2. יחסי עבודה וסודיות: הסדירו את היחסים ביניכם לבין המזמין. הגדירו מי נחשב ה'לקוח', והקפידו לשלב בהצעה הצהרה לפיה הוא קרא, הבין ומתחייב לעמוד בתנאי ההסכם. במידת הצורך, חתמו על הסכם סודיות במהלך ההתקשרות ובסיומה. הצעת המחיר תשמש כחוזה עבודה אם לא נחתם חוזה רשמי,  אך חשוב לזכור כי במידה וכן חתמתם על חוזה עבודה נפרד, חוזה העבודה יהווה את הבסיס הרשמי להתקשרות עם המזמין. 

 

3. זכויות יוצרים: ציינו למי שייכת הבעלות על זכויות היוצרים והקניין הרוחני של התוצרים שיופקו במהלך ההתקשרות ביניכם. ציינו גם מהו תוקף הבעלות על הזכויות (אם אתם מעבירים את הזכויות ללקוח לתקופה מסוימת שבסיומה הזכויות חוזרות אליכם).

 

4. הפרות יסודיות ואיחורים בתנאי התשלום: הגדירו מה נחשב להפרה יסודית של ההסכם, מה נחשב לאיחור בתשלום ואילו סנקציות יופעלו כתוצאה מכך.

 

5. אחריות לנזק: הגדירו את גבולות אחריותכם לנזקים ישירים ועקיפים שייגרמו ללקוח כתוצאה מהפרת ההסכם. ציינו את מדיניות החזרת המוצרים או הפיצוי שאתם מוכנים לספוג, בכפוף לתכולת העבודה שסיפקתם ולמגבלות שתגדירו מראש. 

 

תמונה של חתיכה חסרה בפאזל, כיתוב: "אל תחסירו דבר, הגדירו גם את הדברים הנראים כמרורים מאליהם"