Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

עזרה להורה בהתנהלות הפיננסית

על אפשרויות הסיוע והמשמעויות שלהן

 

אם ההורה מעונין בעזרה בהתנהלות הפיננסית או לא מסוגל להתנהל עצמאית בחשבון הבנק שלו, הוא יכול להגדיר אדם קרוב כמיופה כוח או שותף בחשבון, או למנות אפוטרופוס לרכושו, תלוי כמובן במידת הצלילות והבריאות שלו. כדי להגיש בקשה לצירוף שותף לחשבון או למנות מיופה כוח, על ההורה להיות צלול מנטלית. במקרים בהם ההורה אינו יכול להגיע פיזית לבנק, עליו לחתום על מסמך ייפוי כוח נוטריוני כדי לבקש זאת.

 

על חשיבות השיח המשפחתי

מצב שבו אחד הילדים הופך להיות מיופה כוח, שותף בחשבון, או אפוטרופוס של ההורה, עלול להוביל לחיכוכים משפחתיים, חילוקי דעות ורגשות שליליים מצד יתר בני המשפחה. על מנת למנוע זאת ככל האפשר, חשוב לנהל שיח פתוח ולנסות להחליט יחד, ככל שניתן, מי מהילדים יהיה זה שיסייע להורה, מה עשויות להיות ההשלכות של הסיוע, ואילו מצבים מחייבים קבלת החלטות משותפת של כולם. תוכלו להתייעץ עם עו"ד לגבי ההשלכות המשפטיות של כל אחת מאפשרויות הסיוע.  

 

 

 

ייפוי כוח בחשבון הבנק

מיופה הכוח הממונה על ידי בעל החשבון, יכול לבצע פעולות בנקאיות מסוימות במסגרת ההרשאות שניתנו לו. ייפוי הכוח הוא זמני וניתן לביטול בהתאם להחלטת בעל החשבון, למעט במקרה של "ייפוי כוח בלתי חוזר". מיופה הכוח הוא אינו הבעלים של החשבון, והחובות בחשבון אינם חלים עליו. במקרה של פטירת בעל החשבון, ייפוי הכוח יבוטל, והכספים בחשבון יחולקו בהתאם לצו הירושה או צו קיום הצוואה בהתאם לצוואת הנפטר.

 

שותפות בחשבון הבנק

כאשר בעל החשבון מכניס שותף לחשבון, הופך השותף להיות בעלים בחשבון לכל דבר ועניין. הוא יכול לבצע כל פעולה בו, נושא בחובות ובהתחייבויות של החשבון, ובמקרה שהוא עצמו נקלע לקשיים, החשבון המשותף יושפע מכך. אין אפשרות לבטל את השותפות בחשבון, למעט במקרה של הסכמת שני השותפים.

 

הידעת עליון

חשוב לבדוק האם כניסת שותף לחשבון עלולה לפגוע בהטבות להן זכאי ההורה בשל גילו.

 

הידעת קו תחתון

 

 

 

אפוטרופסות – כשההורה כלל אינו כשיר להתנהל פיננסית בעצמו

אם ההורה לא צלול או בריא מספיק כדי לנהל את ענייניו הפיננסיים, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוס. אדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס מכונה בשפה המשפטית "חסוי", והאפוטרופוס מוסמך לקבל החלטות משפטיות בשמו בכל נושא.

 

 

בשורה התחתונה: תוכלו לעזור להורים להתנהל פיננסית באמצעות ייפוי כוח, שותפות בחשבון, או אפוטרופסות, בהתאם למצב הבריאותי והמנטלי שלהם.

זזז