Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

איך קוראים את תעודת הזהות הבנקאית

 

ממה מורכבת התעודה?

התעודה כתובה באופן ברור ופשוט, ומחולקת ל-3 חלקים שמציגים נתונים שונים של חשבון הבנק. מדריך הקריאה של בנק ישראל מציג הסבר על כל חלק בתעודה והמלצות לגבי הפרטים שאליהם כדאי לשים לב בקריאת הנתונים. התעודה כוללת תצוגה גרפית של הנתונים והממוצעים השנתיים וגם מילון מונחים לעזרה.

 

כך נראים חלקי תעודת הזהות הבנקאית: 

חלק א: פרטים כלליים על החשבון

 

אינפוגרפיקה, איור של פתק ועליו הכיתוב: "חלק א' – כללי, 1. שמות בעלי חשבון + מס' ת.ז או ח.פ., 2. פרטי חשבון (מס' בנק, סניף, חשבון), 3. שמות מורשים לפעול בחשבון/מיופי כוח + מס' ת.ז., 4. סוג חשבון, 5. מועד פתיחת החשבון, 6. מעביר משכורת (כן/לא)"

 

 

חלק ב: פירוט היתרות בעו"ש, חסכונות ותיקי ניירות ערך, הלוואות וערבויות

 

אינפוגרפיקה וכותרתה: "חלק ב' – יתרות ליום ______", הכיתוב מתחלק לשני טורים, טור אחד של נכסים, ובו הסעיפים יתרת עו"ש, פקדונות ותוכניות חסכון, תיק ני"ע*, מניות, אג"ח, מק"מ, אחרים, נכסים אחרים ושורת סיכום של סה"כ נכסים. בהערת הכוכבית: *שווי סך כמות ניירות הערך המוחזקים לפי שער הסגירה שנקבע ביום המסחר האחרון של השנה."   טור ההתחייבויות מכיל את הסעיפים הלוואות - לדיור, אחרות, ערבויות – ערבות 1, ערבות 2, התחייבויות אחרות ושורת סה"כ התחייבויות


 

חלק ג: נתונים ממוצעים על הפעילות בחשבון בשנה האחרונה

 

אינפוגרפיקה וכותרתה: "חלק ג' – פעילות בחשבון". בחלק העליון טבלה בעלת שלוש עמודות- יתרה חודשים ממוצעת (קרן בלבד), שיעור ריבית חודשית ממוצעת וסך הכנסות/הוצאות מריבית. השורות בטבלה הן עו"ש, סך פקדונות/תוכניות חסכון, סך הלוואות לדיור, סך הלוואות אחרות, סך ערבויות, נכסים/התחייבויות אחרות. בשורת הסיכום תיק נ"ע בשורה, ושתי עמודות – יתרה חודשית ממוצעת, רווח/הפסד*, *כתוצאה ממכירות בפועל, כולל תקבולים מדיבידנד וריבית, לפני תשלומי עמלות וניכוי מס, סיכום אריתמטי לאורך השניה. בחלק התחתון של האינפוגרפיקה שני ריבועים, הראשון מציג גרף של הכנסות לצד הוצאות שנתיות לפי חודשים, והשני שני גרפים- הראשון סך הכנסות שנתי המורכב ממזומן ומשכורת, והשני סך הוצאות שנתי המורכב ממזומן, משכנתא וכרטיסי אשראי.

 

חלק מהנתונים בתעודת הזהות מוצגים כממוצעים חודשיים, וחלקם מציגים יתרות נכון לסוף השנה. שימו לב להגדרת הנתון שאתם בוחנים.