Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

רווח נטו: לחשב בדיוק כמה הרווחתם

 

רווח נטו משקלל גורמים נוספים מעבר לסכומי הרכישה והמכירה של הנכס הפיננסי, ולכן מייצג את הסכום המדויק שהרווחתם. ניתן לחשב אותו רק במקרה של מכירה (ולא על בסיס שיערוך). חישוב רווח הנטו ייראה כך: 

 

כדי לגלות מה סך הרווח נטו, מחשבים את ההכנסות פחות ההוצאות. איך עושים זאת? מכמתים את סך ההכנסות, כלומר סכום המכירה הסופי של הנכס הפיננסי פלוס ההכנסות מריביות ודיבידנדים שהתקבלו במהלך תקופת האחזקה. מסכום ההכנסות מורידים את ההוצאות – סכום הרכישה של הנכס הפיננסי פלוס עלות המיסים, עלות העמלות ועמלות דמי הניהול.

 

ההכנסות כוללות גם תשלומים שקיבלתם במהלך אחזקת הנכס

מעבר למחיר המכירה של הנכס הפיננסי, יתכן שבמהלך תקופת האחזקה שלו קיבלתם תשלומים של ריבית או דיבידנדים תקופתיים על רווחים שצבר. חשוב לקחת בחשבון גם את התשלומים הללו בחישוב ההכנסה הכוללת מאחזקת ומכירת הנכס. 

 

ההוצאות כוללות גם מיסים, עמלות ודמי ניהול

מעבר למחיר הרכישה של הנכס הפיננסי, יש לקחת בחשבון עלויות נוספות בחישוב ההוצאה הכוללת של הרכישה והאחזקה שלו.

 

1. מיסים: הסכום שתרוויחו ממכירת הנכס שבו השקעתם מחויב בתשלום מס על רווחי הון, שגובהו נקבע על ידי משרד האוצר. אם קיבלתם ריביות או דיבידנדים במהלך תקופת אחזקת הנכס, יש לקחת בחשבון גם את גובה המס ששילמתם עליהם. 

 

הידעת עליון

במקרים מסוימים, המס "מתחשב" בהתנהגות מדד המחירים לצרכן בתקופת אחזקת הנכס. עלייה של המדד בתקופה זו, עשויה להפחית את גובה המס שיוטל עליכם עם מכירתו.

 

הידעת קו תחתון

 

 

2. עמלות: בקנייה ובמכירת הנכס, יהיה עליכם לשלם עמלות בגובה אחוז מסוים מערך הקנייה או המכירה. גובה העמלות משתנה בין הבנקים והגופים המנהלים השונים, ובין אפיקי ההשקעה השונים. ישנם מוצרים שונים בשוק ההון, שעליהם הגוף המנהל עשוי לגבות עמלות נוספות.

 

הידעת עליון

תוכלו להשוות את גובה העמלות בתעריפוני הבנקים וגופי ההשקעות השונים, המציגים את גובהן המקסימלי של העמלות. ייתכן שהבנקים וגופי ההשקעות יציעו הטבות על גובה העמלות.

 

הידעת קו תחתון

 

 

3. דמי ניהול: בעת אחזקת הנכס תחויבו בדמי ניהול בגובה אחוז מסוים מסך הנכסים שלכם.

 

שימו לב: במקרים רבים הזיכוי בחשבון הבנק שלכם כתוצאה ממכירת הנכס יהיה כבר בניכוי מיסים ועמלות.