Glossary tooltip block

%title% %summary%

חלוקת זכויות פנסיוניות

איך מתבצעת חלוקת הזכויות הפנסיוניות בין בני זוג לאחר גירושין?

 

גבר ואישה חותמים על מסמך מול עורך דין

 

החיסכון הפנסיוני נחשב לרכוש משותף, שהינו בר חלוקה בגירושין על פי החוק. בפברואר 2015 נכנס לתוקפו "החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני". מטרת החוק להבטיח את זכויותיהם של בני זוג גרושים בקצבאות הפנסיה, החיסכון הפנסיוני והפיצויים של בני זוגם. מה חשוב לדעת לגבי החוק ומה החידוש בו לעומת המצב שקדם לו?

 

מה קובע החוק ומה החידוש בו?

בעבר, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וביטוחי המנהלים לא הכירו בזכויותיו של הגרוש/ה של העמית בקרן אלא רק בזכויותיהם של העמית ובן הזוג בפועל. כתוצאה מכך, לבן הזוג הגרוש לא הייתה שליטה או ביטחון בנוגע לכספים המגיעים לו מהקרן / מהקופה והוא היה תלוי באופן מוחלט בבן זוגו לשעבר - העמית בקרן / בקופה. כיום החוק מאפשר להסדיר את זכויות הגרוש/ה בקופות השונות כדי לדאוג שחלקו יובטח. לפיכך, הצבירה בגין התקופה המשותפת נחלקת בין העמית לבן זוגו לשעבר, וחלקו של בן הזוג לשעבר מופקד בחשבון נפרד מחשבונו של העמית.

 

 

הפקדת הכספים תתבצע לאחר מימוש חלוקת הזכויות שבמסגרתו יוגש לגוף המשלם פסק דין המציין את מועד הפרידה, משך תקופת החיים המשותפים וגובה הסכום שיועבר אל בן הזוג במסגרת חלוקת הכספים. 

 

 

חידוש נוסף הוא במקרה שהגמלאי בקרן הפנסיה נפטר. בעבר, בני זוג לשעבר יכלו למצוא את עצמם ללא הכנסה מרגע פטירתו של הגמלאי, משום שאיבדו את זכויותיהם כשאירים מרגע הפרידה. כיום, גם לאחר הפרידה או הגירושין, בן הזוג לשעבר יהיה זכאי לקצבת שאירים, בתנאי שעניין זכויות השאירים הוסדר בעת הפרידה, או במועד מאוחר יותר שהחוק מאפשר.

 

 

כיצד מתבצע תהליך חלוקת הזכויות?

תהליך החישוב של חלוקת הזכויות יתבצע לרוב ע"י יועץ פנסיוני או אקטואר. החישוב כולל שקלול של תקופת צבירת הפנסיה ותקופת החיים המשותפים. התוצאה שתתקבל חלקי 2 תהיה חלקו של בן הזוג לשעבר בצבר זכויות הפנסיה/ החיסכון באחוזים.

 

דוגמא:

דוגמה לחלוקת זכויות פנסיוניות בין בני זוג: 20 שנה = תקופת החיים המשותפים, חלקי 25 שנה = תקופת צבירת החיסכון. לבן הזוג מגיע 40% מהצבירה הכוללת

 

אם  העמית החל לחסוך לפנסיה 5 שנים לפני הנישואין, ועד לפרידה בני הזוג חיו יחד 20 שנה, הסכום שנצבר במהלך חיים המשותפים הוא 80% מסך כל הצבירה. בהתאם לזאת, קרן הפנסיה תצטרך להעביר לבת הזוג לשעבר מחצית, שהם 40% מהצבירה בקרן הפנסיה. כדי לממש את חלוקת הזכויות, על בת הזוג לשעבר להגיש לגוף המנהל פסק דין המציין את מועד הפרידה, משך תקופת החיים המשותפים ושיעור החלק מתוך כספי הפנסיה והפיצויים שיועבר לבת הזוג לשעבר. בנוסף, יש לצרף טפסים נוספים לפי דרישת הגוף המנהל של הקופה (לדוגמה: חברה מנהלת של קרן פנסיה).

 

ברגע שהגוף המנהל יקבל את הטפסים תירשם הערת אזהרה זמנית על כספי הפנסיה עד לאישור הבקשה. בתקופה זו העמית לא יוכל לבצע משיכה, ניוד או לקבל הלוואה.

 

אם פסק הדין שנשלח עומד בקריטריונים, החברה המנהלת תודיע על כך לשני הצדדים תוך 14 יום, ואם לא תתקבל התנגדות תוך 45 יום, יועבר חלקו של בן הזוג לשעבר לקופה נפרדת על שמו.

 

מה חשוב לקחת בחשבון?

  • החוק חל על זכויות פנסיוניות וחיסכון במוצרים פנסיונים.
  • בחלק מהקופות עשויה להתבצע הפחתה של אחוז מסוים מהקצבה בעקבות הפיצול.
  • הקופה החדשה לא תמשיך בהכרח באותם התנאים של הקופה הישנה.  
  • חלק מהכספים עשויים להיות חייבים במס כאשר מתבצעת העברה לקופה חדשה. חשוב לשים לב לגובה המיסוי ולבחון את הכדאיות לפני העברת הכספים.
  • בני הזוג רשאים להחליט במשותף לנהוג בשונה מהקבוע בחוק.

 

החוק אמנם נכנס לתוקף בפברואר 2015, אך בתנאים מסוימים ניתן להחילו גם על זוגות שנפרדו לפני החלת החוק. ניתן למצוא פרטים על תקנות חלוקת החיסכון הפנסיוני באתר האוצר שלי  

 

 

האמור מהווה מידע והסבר כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או ייעוץ מס ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

ייעוץ יינתן בכפוף לתנאי הבנק ולחתימה על הסכם ייעוץ פנסיוני.