Glossary tooltip block

%title% %summary%

Breadcrumbs

חשבון הבנק שלי הוגבל!

החזירו לכם 10 שיקים ללא כיסוי? עכשיו החשבון מוגבל. איך ממשיכים הלאה?

 

 

נוהגים להשתמש בשיקים בחשבון? שימוש לא מבוקר ופיזור שיקים ללא בחינת היתרה בחשבון יכול להביא אתכם לכך שחשבון הבנק שלכם יוגבל. קבלו 5 דברים שחשוב שתדעו על שיקים ללא כיסוי והפיכת החשבון למוגבל:

 

1. מה הופך חשבון למוגבל?

במידה ובשנה האחרונה הוחזרו בחשבון הבנק שלכם 10 שיקים לפחות מסיבה של אין כיסוי מספיק (אכ"מ), כאשר בין השיק המסורב הראשון לאחרון חלפו יותר מ-15 ימים, הרי שחשבון הבנק שלכם יוגדר כמוגבל. ההגדרה נעשית עפ"י חוק שיקים ללא כיסוי שמטרתו להעלות את אמינות השימוש בשיקים ולהרתיע מפני משיכת שיקים ללא כיסוי. עפ"י החוק, הבנק מחויב לשלוח לכם התראה לאחר שהוחזרו 5 שיקים וזאת ע"מ שתוכלו להתנהל בצורה מחושבת יותר בהמשך. אי משלוח המכתב מהבנק יכול להביא לביטול הכללתם של שיקים מסוימים במניין השיקים שהוחזרו.

 

 

קבלת המכתב מהבנק צריך לשמש לכם תמרור אזהרה להמשך ההתנהלות שלכם בחשבון הבנק. 

זזז

 

 

2. איך הגבלת החשבון משפיעה על הפעילות שלו?

חשבון מוגבל יוגדר ככזה לתקופה של שנה. תחילת ההגבלה ביום שצוין בהודעה ששלח אליכם הבנק, ולפחות חמישה עשר ימים מיום שההודעה שנשלחה. בחשבון המוגבל לא ניתן יהיה למשוך שיקים בכל תקופת ההגבלה, אף אם נתתם אותו עוד לפני שהוגבל החשבון. בתקופת ההגבלה, לא תוכלו לפתוח חשבון שיקים חדש, גם לא בבנקים אחרים, אך תוכלו למשוך שיקים מחשבונות אחרים שברשותכם או לפתוח חשבונות חדשים ללא שיקים. בנוסף, לא תוכלו להתמנות למיופה כח או מורשה חתימה בחשבון בו נמשכים שיקים.

 

 

סימון כמוגבל יכול להוות כתם עסקי בעתיד ויכול גם למנוע מכם בהמשך לקבל אשראי מהבנק. 

זזז

 

 

3. איך הגבלת החשבון משפיעה על שאר בעלי החשבון?

כל בעלי החשבון הרשומים בבנק ביום בו התמלאו התנאים להפיכת החשבון למוגבל, יוגבלו אף הם ויחולו עליהם כל המגבלות. ההגבלה בחשבון לא תחול על מיופה כח בחשבון, אפילו אם הוא זה שחתם על השיקים שסורבו וגרמו להפיכת החשבון למוגבל. לאחר שהפך החשבון למוגבל, לא ניתן לבצע בו שינויי בעלים וכל בעלי החשבון ישארו מוגבלים לשנת ההגבלה כולה.

 

 

חשוב לוודא מיהם שותפינו לחשבון, בעלים ומיופה כח, שכן כל אחד מהם יכול להביא להגבלת החשבון. 

זזז

 

 

4. האם ניתן לבטל את ההגבלה?

לבנק ישראל או למפקח על הבנקים אין סמכות לבטל הגבלת חשבון או לגרוע שיק ממניין השיקים שהוחזרו. 3 הדרכים לטיפול בהגבלה הן:

  • פנייה לבנק תוך הצגת טענות רלוונטיות לגבי שיקים שחזרו בטעות
  • פנייה לבית משפט לערער על ההחלטה
  • המתנה לסיום תקופת ההגבלה

 

 

כדאי לפנות לבנק לבירור טעויות ב-15 הימים בין משלוח ההתראה ועד כניסת ההגבלה לתוקף. 

זזז

 

 

5. מה זה מוגבל חמור ואיך לא מגיעים לשם? 

להבדיל מהגבלה רגילה, הגבלה חמורה תוטל על כלל חשבונות הבנק בהם את/ה בעלים, ואף מיופה כח ותמשך שנתיים. קיימות 2 דרכים בהם החשבונות יכולים להפוך למוגבלים חמורים:

  • במהלך תקופת ההגבלה בחשבונך חשבון נוסף הפך למוגבל
  • במהלך 3 השנים לאחר שחשבונך הפך למוגבל, החשבון הוגבל שוב.

 

 

מוגבל חמור הינו סימון לכל החיים שיקשה עליכם בהמשך ולכן חשוב להזהר ולא לפזר שיקים ללא כיסוי. 

זזז

 

 

*אי עמידה בפירעון ההלואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

**האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.