Glossary tooltip block

%title% %summary%

Breadcrumbs

השפעת הריבית על השקעות שלכם

איך המדד והריבית משפיעים על ההשקעות שלכם

אתם נתקלים במושג ריבית במקומות רבים. למשל כשאתם לוקחים הלוואה, משכנתא, מפקידים לחסכונות וכו...

ריבית היא סכום הכסף הנוסף המשולם על ידי לווה למלווה תמורת הזכות שנותן המלווה ללווה להשתמש בסכום כסף מסוים למשך תקופה מסוימת. הלווה משלם למלווה את הריבית, בנוסף להחזר הקרן. 
הריבית מבטאת בעצם את המחיר של הכסף. 

אתם יכולים לשלם ריבית או לקבל ריבית.
להיות בצד הלווה – מקבל ההלוואה, ואז אתם משלמים את הריבית ואתם יכולים להיות בצד נותני ההלוואה (על פיקדונות וחסכונות שאתם מפקידים בבנק) ואז אתם מקבלים את הריבית.
 

 

*האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.