Glossary tooltip block

%title% %summary%

איגרות חוב: מושגי יסוד שכדאי להכיר

המילון המקוצר למשקיעים באיגרות חוב

 

 

רוצים להיכנס לשוק ההון ושוקלים להשקיע באיגרות חוב? קודם כל, חשוב שתכירו מושגי יסוד חשובים בתחום. מילון מונחים מקוצר.

 

ניירות ערך: תעודות בעלות ערך כספי מסוים, שמונפקות על ידי גוף מסוים כמו חברה, תאגיד, או ממשלה. ישנם סוגים שונים של ניירות ערך, כמו מניות, איגרות חוב ועוד, ומרביתם נסחרים בבורסה.

 

איגרת חוב (אג"ח): סוג של נייר ערך שמונפק על ידי חברה, תאגיד או ממשלה, ומהווה התחייבות שלהם לתשלום חוב. זהו בעצם כלי פיננסי, שמשמש גופים שונים לגיוס הלוואות: במכירת איגרת חוב, המנפיק מקבל סכום כסף מהמשקיע, ומתחייב להחזיר לו את אותו סכום בתוספת ריבית, בתאריך שמצוין על גבי האיגרת.

 

אג"ח קונצרניות: איגרות חוב המונפקות על ידי חברות עסקיות, כתחליף להלוואה מבנק.

 

אג"ח ממשלתיות: איגרות חוב המונפקות על ידי מדינות, במטרה לגייס כסף מהציבור. 

 

אג"ח מוניציפליות: איגרות חוב המונפקות על ידי רשויות מקומיות במטרה לגייס כסף מהציבור(איגרות חוב אלה פחות נפוצות בישראל).

 

דירוג: הערכה של חברות דירוג שמתמחות באג"ח, לגבי הסיכויים להחזר מלא של סכום ההלוואה ותשלום הריבית. כלומר, הדירוג מבטא עד כמה אג"ח מסוימת נחשבת להשקעה בטוחה. בדרך כלל, ככל שדירוג איגרת החוב גבוה יותר, הריבית שתשולם למחזיק שלה תהיה נמוכה יותר.

 

הנפקת אג"ח: הצעה למכירה לציבור של אגרות חוב, על ידי גוף שמעוניין לגייס כסף.

 

מועד לפדיון: התאריך שבו המשקיע יוכל לפדות את איגרת החוב, כלומר, לקבל עליה חזרה את הכסף. הריבית תשולם לאורך תקופת החזקת האג"ח, או במועד הפידיון עצמו. תקופת ההחזקה של אג"ח יכולה לנוע בין שנה אחת ל-30 שנה.

 

משך חיים ממוצע (מח"מ): מושג המשקף את משך הזמן המשוקלל של החזרת סכום ההלוואה (הקרן) ותשלומי הריבית. כשתשלום הקרן והריבית מתבצע כולו עם הפידיון, המח"מ יהיה זהה ל"מועד לפידיון",. כשהריבית והחזרי הקרן משולמים במהלך תקופת ההלוואה, המח"מ יהיה קצר מה"מועד לפידיון". ככל שהמח"מ ארוך יותר, מחיר האג"ח יהיה חשוף יותר לשינויים בשיעורי הריבית, ולכן, ככל שיעלה המח"מ של איגרת החוב, היא תיחשב למסוכנת יותר.

 

מחיר שוק: מחיר הקניה של האיגרת בשוק ההון, שנקבע לפי הביקוש שלה.

 

קופון: כינוי לריבית התקופתית שמנפיק האג"ח משלם למחזיק בה.

 

עקום התשואה: מתאר את השינויים בשיעור הריבית לאורך תקופת ההחזקה של האג"ח, כלומר, את התשואה שלה עבור המחזיק.

 

תשואה שנתית לפדיון: אחוז התשואה השנתית של האג"ח. זהו נתון חשוב בבחינת כדאיות ההשקעה באג"ח, המושפע ממחיר השוק: ככל שמחיר הקנייה יהיה נמוך יותר, התשואה תהיה גבוהה יותר, מכיוון שההפרש בין מחיר הקנייה לבין מחיר הפדיון (שנשאר קבוע) גדל.

 

ערך מתואם (פארי): ערך משוער של האיגרת ברגע נתון. באיגרות חוב צמודות למדד, הערך המתואם לוקח בחשבון גם את עליית המדד מרכישת האג"ח ועד היום.

 

ערך נקוב: איגרת חוב בישראל מונפקת תמיד בערך ראשוני של 100 אגורות. ערך זה נקרא ערך נקוב. הערך האמיתי של האיגרת עשוי להשתנות בפועל, ולכן היא יכולה להיסחר במחיר שוק נמוך או גבוה יותר. הדבר דומה למטבע ישן שכבר לא בשימוש בשוק, שהערך הנקוב שלו הוא 50 אגורות, אולם הוא יכול להיסחר בעשרות או מאות שקלים.

 

*האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.