Glossary tooltip block

%title% %summary%

מחיר הכסף: מה חשוב לדעת לפני שלוקחים הלוואה

המילון המקוצר למונחי הלוואות

 

 

החלטתם לקחת הלוואה מהבנק? לפני שרצים לחתום, כדאי קודם לדעת על מה אתם מתחייבים – ובעיקר על כמה. מילון מונחים מקוצר

 

ריבית: הסעיף החשוב ביותר בתהליך בחירת ההלוואה. ריבית היא תשלום נוסף שמשלם הלווה לבנק עבור הקרן ממנה נלקח סכום ההלוואה. הריבית מחושבת לפי תקופת ההחזר ומתווספת לסכום ההלוואה המקורי שנקבע. 

 

ריבית פריים: ריבית בשיעור משתנה שנקבעת על ידי כלל הבנקים ומתווספת לריבית במשק הנקבעת על ידי בנק ישראל בשיעור 0.1%. ריבית הפריים נגזרת מריבית בנק ישראל בתוספת מרווח קבוע של 1.5% מעל הריבית  שקובע בנק ישראל. מדד ריבית הפריים מאפשר לבנקים לקבוע אם גובה הריבית על ההלוואות תהיה נמוכה מריבית הפריים (פריים מינוס) או גבוהה מריבית הפריים (פריים פלוס). ריבית הפריים מתעדכנת עם כל עדכון של ריבית בנק ישראל.

 

ריבית קבועה: ריבית שנשארת קבועה במשך כל תקופת ההחזר של ההלוואה. מטרתה היא להגן על הלווה מפני תנודות שמתרחשות בשוק ההון. גם הבנק המלווה מגן על עצמו מפני אותן תנודות שעלולות להשפיע על מקורות המימון שלו.

 

ריבית נומינלית: הריבית הבסיסית שנקבעת בזמן מתן ההלוואה. הריבית הנומינלית לא מושפעת מירידת ערך הכסף, דמי ניהול ועמלות, וברוב המקרים היא ניתנת לתקופה של שנה אחת.

 

ריבית דריבית או ריבית מצטברת: הריבית המשולמת עבור החזר ההלוואה בפועל. שיעור הריבית המצטברת מחושב לא רק לפי עלות הקרן אלא גם על הריבית שהצטברה במועד ההחזר הקודם.

 

הלוואת גישור: הלוואה שניתנת על ידי הבנק לתקופת ביניים, על חשבון חיסכון תקבול צפוי כלשהו שאמור להיכנס לחשבונו של הלווה.

 

הלוואת גרייס: הלוואת חסד (בתרגום ישיר). הלוואה מיוחדת שמאפשרת ללווה דחיית ההחזרים למועד מאוחר, בדרך כלל עד שלושה חודשים מרגע מתן ההלוואה. מקובל להבחין בין גרייס מלא שמאפשר דחיית תשלומים של הקרן והריבית, לבין גרייס חלקי, שמאפשר דחייה של תשלום מרכיב הקרן בלבד.

 

הלוואה צמודה למדד: הלוואה הנושאת בנוסף לריבית גם הצמדה למדד המחירים לצרכן. הצמדה זו יוצרת התאמה בין ממוצע רמת המחירים במשק לבין גובה ההחזר החודשי של ההלוואה. המדד עולה? גם הריבית על ההלוואה. המדד יורד? גם גובה ההחזר החודשי יירד.

 

פירעון מוקדם: כיסוי ההלוואה לפני תום תקופת ההחזר שנקבעה במועד ההתחייבות. פירעון מוקדם קורה לרוב כשהלווה מצליח לגייס סכום כסף גדול די כדי להחזיר לבנק את הכסף. בכך הוא חוסך את תשלומי הריבית שנותרו עד תום תקופת ההלוואה המקורית. חשוב לזכור: פירעון מוקדם מותנה בהסכמת הבנק וכרוך לעתים בעמלה בהתאם לסוג ההלוואה.

 

*אי עמידה בפירעון ההלואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

**האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.