Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

אני רק שאלה

תשובות לשאלות גולשים

1. "מה יקרה עם כספי החיסכון שלי לאחר מותי?" 

בהעדר צוואה, כספי החיסכון בבנק יחולקו בהתאם לצו ירושה, וכספי החיסכון בבתי ההשקעות יעברו למוטבים שמיניתם בחסכונות השונים שלכם. במקרה שיש ברשותכם צוואה, תוכלו לצוות במסגרתה את כספי החיסכון. כלומר, לקבוע מי יירש את אותם ובאילו תנאים, ואז כספכם יחולק בהתאם לצוואה, גם אם היא סותרת את המוטבים שמיניתם בחסכונות השונים. כדאי לוודא אחת לתקופה שהמוטבים מעודכנים בהתאם לרצונכם.

 

2. "איך אדע כמה כסף צברתי בחיסכון?" 

הגוף שמנהל את החיסכון ישלח אליכם, בדואר או במייל, דו"חות רבעוניים ודו"ח שנתי שיפרטו, בין היתר, את סך התשלומים שהועברו, דמי הניהול שאתם משלמים, שיעור התשואה ועוד. 

 

*האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.