Glossary tooltip block

%title% %summary%

Breadcrumbs

הלוואה בערבות המדינה

למי היא מיועדת, מהם היתרונות שלה ואיך מגישים בקשה?

הלוואה בערבות המדינה

 

עסקים קטנים ובינוניים מתקשים לפעמים לקבל אשראי מגופים פיננסיים לצרכים שונים, בשל הסיכון הכרוך במתן האשראי מבחינת אותם גופים. כדי לסייע לעסקים אלה לקבל אשראי, המדינה הקימה קרנות להלוואות בערבות המדינה. באילו תנאים ההלוואות ניתנות ומי זכאי לקבל אותן? הנה הפרטים. 

 

מהי הלוואה בערבות המדינה? 

זוהי הלוואה לעסקים קטנים ובינוניים למטרות עסקיות שונות, שהמדינה ערבה לחלק גדול מגובהה. כלומר, המדינה מתחייבת לפצות את הגוף המלווה על חלק משמעותי מסכום הלוואה, אם הלווה לא יצליח להחזיר אותה. נותני ההלוואה הם גופים פיננסיים שהוגדרו על ידי המדינה. בזכות ערבות המדינה, גובה הביטחונות שהעסקים הלווים נדרשים לתת לטובת ההלוואה יורד משמעותית לעד 15% בלבד מגובה ההלוואה, והם יכולים ליהנות מתנאי הלוואה טובים יותר, כמו שיעור ריבית נמוך יחסית ופריסת תשלומים נוחה, כולל דחיית התשלום הראשון. 

 

הלוואה בערבות המדינה מאפשרת ליותר עסקים לקבל הלוואות, בתנאים נוחים. 

 

 

למי מיועדת ההלוואה ולאלו מטרות?

ההלוואה מיועדת ליזמים ולעסקים שמחזור ההכנסות שלהם הוא עד 100 מיליון ₪ בשנה, והיא ניתנת לצורך מימון צרכים שונים של העסק כמו תפעול שוטף, השקעה לצורך הרחבת או צמיחת העסק, או כפתרון לבעיית נזילות במזומנים. בנוסף ישנם מסלולים מיוחדים ליצואנים, חקלאים, השקעה בתעשייה, ומסלול חדש לגישור פערי זרים מזומנים לטווח קצר. 

 

למעשה, ההלוואה יכולה לתת מענה כמעט לכל מטרה שעבורה תצטרכו מימון. 

 

 

מסלולי ההלוואה 

ישנם מסלולי הלוואה שונים, בהתאם לסוג העסק: עסק בהקמה, עסק שמחזור ההכנסות שלו נמוך מ-6.25 מיליון ₪, עסק שמחזור ההכנסות שלו גבוה מ-6.25 מיליון ₪, מסלול ליצואנים, מסלול לעסקים חקלאיים ומסלול השקעות לתעשייה. בכל מסלול מוגדרים גובה ההלוואה המקסימלי שניתן לקחת במסגרתו, וגובה הביטחונות שעל העסק לתת לגוף הפיננסי המלווה תמורת ההלוואה. 

ניתן לקרוא פרטים על המסלולים השונים באתר קרן ההלוואות

 

תקופת ההלוואה היא עד 5 שנים, ובמסלול השקעות בתעשייה – עד 12 שנים.  

 

 

תהליך הגשת הבקשה להלוואה

מתחילים בהגשת הבקשה במערכת של משרד האוצר (תוכלו למצוא פרטים על אופן הגשת הבקשה באתר קרן ההלוואות). המדינה מינתה גופים מתאמים שבוחנים את הבקשה. גופים אלו מוודאים עמידה בתנאי הסף ויכולת ההחזר של העסק וממליצים על מתן ההלוואה או שלילת הבקשה. אם מוענק אישור, הבקשה מועברת לגוף הפיננסי שתבחרו מתוך רשימת הגופים המוגדרים, להמשך טיפול ומתן ההלוואה. 

 

הגשת הבקשה להלוואה כרוכה בתשלום אגרה של 250 ש"ח.  

 

 

משך התהליך 

משך הזמן הממוצע של התהליך מרגע הגשת הבקשה ועד להעמדת ההלוואה הוא בין 3 ל 4 שבועות. הכנת החומר הנדרש והגשת הבקשה דרך אתר האינטרנט הייעודי מוערכת בכשבוע ימים. העברת התיק לגוף המתאם לצורך בדיקה כלכלית כולל כתיבת ההמלצה לגוף הפיננסי עד לקבלת תשובה סופית והוראה לביצוע ההלוואה אורכת כ 10 ימים. הטיפול בבקשה ע"י הגוף הפיננסי אורכת כ 10 ימים נוספים. 


 

*אי עמידה בפירעון ההלואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

**האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.