Glossary tooltip block

%title% %summary%

חוק שטרום – לקראת צמצום מסגרות כרטיסי האשראי

חוק שטרום – לקראת צמצום מסגרות האשראי

 

על חוק שטרום כבר שמעתם? חוק שטרום נחקק במטרה להגביר את התחרות ולצמצם את הריכוזיות בשוק הבנקאות. אחת מהנחיות החוק היא שבנק עם היקף פעילות רחב, יצמצמם את סך מסגרות כרטיסי האשראי שלו.. בואו נבין מה זה אומר.

 

הנחיית החוק בה נדרש לצמצם את סך מסגרות האשראי בבנק לאומי ובנק הפועלים, מעלה לא מעט שאלות.

ריכזנו עבורכם את כל המידע שכדאי לדעת לקראת המהלך, בנוסף, לשאלות נפוצות ותשובות עליהן.

חוק שטרום נחקק ב2017, מהלך צמצום מסגרות האשראי יכנס לתוקף ב- 1/1/2021. 

שימו לב לא מדובר בצמצום פרטני בכל כרטיס וכרטיס, אלא צמצום כולל מסך כל המסגרות האשראי שאושרו על ידי הבנק. מסגרת האשראי בכרטיס היא מסגרת לכלל השימושים בכרטיס בארץ ובחו"ל. 

עליכם לוודא כי סכום השימושים הנכללים במסגרת הכרטיס ואשר טרם נפרעו על ידכם, לא יעלה, בכל נקודת זמן, על מסגרת הכרטיס.

 

 

לצפייה בגובה המסגרת ניתן להיכנס לאתר או לאפליקציה ולבחור בתפריט "כרטיסי אשראי".

בנוסף, גובה המסגרת ותקופתה מפורטים בדף ריכוז החיובים של הכרטיס.

זזז

 

 

אז איך יתבצע הצמצום?

טוב ששאלתם.. בואו ניקח לדוגמא את יוני. יוני הוא לקוח של אותו בנק כבר 26 שנה. 

כדי לעמוד בהנחיות החוק, וכדי להתאים ליוני את מסגרת האשראי שלו, הבנק יבדוק, בין היתר, את הניצול המקסימלי שלו בכרטיס, במשך שניים עשר החודשים האחרונים. כך, ביצוע הצמצום יתאים לשימושים של יוני. לא מעט קורה שמסגרת האשראי המאושרת על ידי הבנק, גדולה מסך השימוש בה, ולכן הבנק יבחן מהו השימוש המרבי בכרטיס שברשותו של יוני. 

 

איך ידע יוני מהי מסגרת האשראי החדשה שלו?

אל דאגה, עדכון מסגרת כרטיס האשראי מתבצע 4 פעמים בשנה - כל סוף רבעון. 

לפני מועדים אלו, ישלח ליוני דיוור מהבנק שיעדכן אותו מהו גובה המסגרת הקיימת ומה גובה המסגרת החדשה לאחר העדכון.

 

יש לכם שאלות? אנחנו בטוחים שכן, לפניכם מענה לשאלות נפוצות:

 

מה זו מסגרת כרטיס האשראי ולמה היא משמשת?

מסגרת הכרטיס היא מסגרת לכלל השימושים בכרטיס בארץ ובחו"ל ובכלל לרכישת מוצרים, לביצוע עסקאות, עסקאות בתשלומים, אישורים בתוקף של עסקאות (גם אם העסקה לא בוצעה מכל סיבה שהיא), משיכת מזומנים בחו"ל ושימוש בהסדרי האשראי בכרטיס. על הלקוח לוודא כי סכום השימושים הנכללים במסגרת הכרטיס ואשר טרם נפרעו על ידיו, לא יעלה, בכל נקודת זמן, על סכום מסגרת הכרטיס. 

לצפייה בגובה המסגרת המאושרת עבורך היכנס לאתר או לאפליקציה בבנק בו מתנהל חשבונך ובחר בתפריט "כרטיסי אשראי". בנוסף, גובה המסגרת ותקופתה מפורטים בדף ריכוז החיובים של הכרטיס.

 

למה בנק הפועלים מצמצם את מסגרות כרטיסי האשראי?

בינואר 2017 פורסם חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל. 

בין היתר, קובע החוק כי על בנק הפועלים, שהוגדר כבנק בעל היקף פעילות רחב, לצמצם את סך מסגרות כרטיסי האשראי שלו. הוראה זו תחול למשך 3 שנים החל מינואר 2021. 

כדי לסייע למשקי הבית ובפרט לבעלי הכנסה נמוכה, הוחרגו כרטיסים בעלי מסגרת של עד 7,500 אלפים ₪. 

 

באיזה היקף תקטן מסגרת האשראי בכרטיס? 

גובה המסגרת הקיימת וגובה המסגרת החדשה, המוקטנת, יפורטו בהודעה שתישלח אליך על ידי הבנק.

היקף הקטנת המסגרת נקבע, בין היתר, לפי גובה השימושים בפועל בכרטיס ב-12 החודשים האחרונים שלפני צמצום המסגרת, וזאת במטרה להתאים את מסגרת הכרטיס לצורכי הלקוח. 

 

איך ישפיע השינוי על מסגרות כרטיסי האשראי שברשותי?

השינוי ישפיע רק במקרה בו סך ההתחייבות הכוללות בכרטיס יהיה מעל גובה המסגרת החדשה. כאמור, הבנק מתאים את גובה המסגרת החדשה בהתאם לשימושים בשנה האחרונה. בנוסף, כל חודש, אחרי תאריך החיוב, מסגרת הכרטיס מתפנה מחדש (זאת, מלבד סכומי אישורים בתוקף, עסקאות בתשלומים או עסקאות בהסדרי האשראי או עסקאות בהסדרים אחרים המאפשרים דחיית מועד פירעון של חיובים). 

מעבר לכך, לבנק שיקול דעת לאשר, באופן נקודתי, עסקאות מעל מסגרת הכרטיס. אם מתוכננת עסקה גדולה מראש שסכומה יהיה מעל המסגרת, מומלץ לפנות מראש לצורך בחינת האישור.

 

איך אדע האם מסגרת כרטיס האשראי שלי השתנתה?

מועד חידוש מסגרת הכרטיס מתבצע פעמיים בשנה במועדים קבועים: ב- 30/6 וב- 31/12. לפני מועד חידוש זה יישלח מכתב מהבנק המפרט את גובה המסגרת הקיימת וגובה המסגרת החדשה. 

בנוסף, בדף ריכוז החיובים הנשלח אליך על ידי חברת כרטיסי האשראי, יופיע גובה המסגרת הנוכחית וגובה המסגרת המעודכנת. ניתן גם לצפות בגובה המסגרת בתפריט כרטיסי האשראי באתר ובאפליקציה. 

 

כיצד אוכל לדעת מהי המסגרת הפנויה שלי במהלך החודש?

מסגרת פנויה - היא ההפרש בין המסגרת שאושרה על ידי הבנק לבין סך ההתחייבות הכוללת בכרטיס. ניתן לצפות בגובה מסגרת האשראי באתר הבנק ובאפליקציה. 

לרשות הלקוחות - בעולם כרטיסי אשראי באפליקציה, בלחיצה על כרטיס ניתן לראות את הניצול והמסגרת. 

 

מסגרת האשראי שלי קטנה, האם אוכל להגדיל אותה בהתאם לצורך? 

תוכלו להגיש בקשה להגדלת מסגרת הכרטיס בפניה לבנקאי בסניפך. בחינת הבקשה תהיה בהתאם לשיקול דעתו של הבנק.

 

המסגרת בכרטיס האשראי שברשותי הופחתה, איך אוכל להתנהל נכון במסגרת החדשה?

נמליץ לבדוק באופן תכוף יותר את גובה המסגרת ואת השימושים בכרטיס האשראי ובהתאם לכך לקבל החלטות ולהפעיל שיקול דעת ברכישות עתידיות. 
 

 

 

 

*אי עמידה בפירעון ההלואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

**האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.