Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

ביטוח סיעודי

מיהו חולה סיעודי ואילו סוגי ביטוחים סיעודיים ניתן לרכוש?

 

חולה סיעודי הוא אדם שאינו יכול לעשות בעצמו לפחות 3 פעולות יום-יומיות, כמו: לקום, להתלבש, להתרחץ, לאכול ולשתות, ללכת, או אדם הזקוק להשגחה (למשל חולה אלצהיימר). הביטוח יגדיר חולה כסיעודי רק לאחר בדיקת רופא או אח. כדי להיות זכאים לכיסוי ביטוחי במצב סיעודי, תוכלו לרכוש ביטוח סיעודי דרך קופת החולים או באופן פרטי, שיעניק פיצוי חודשי קבוע לצורך טיפול סיעודי בבית או שיפוי במקרה של שהות במוסד.

 

ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות החולים 
נרכש בתמורה לתשלום חודשי, ואינו חלק משירותי הבריאות המשלימים. עלותו נמוכה יחסית ומשתנה עם השנים. תנאי הביטוח (כמו סכום ותקופת תשלום הפיצוי), נקבעים עבור כלל המבוטחים ומשתנים בין קופ"ח אחת לשנייה.

 

ביטוח סיעודי פרטי

נרכש בעלות חודשית, שתהיה לרוב קבועה לכל החיים, צמודה למדד, וגובהה תלוי בגיל ההצטרפות לביטוח. סכום הפיצוי, תקופת הפיצוי ותקופת ההמתנה עד לתחילת קבלתו מוגדרים בתנאי הביטוח. בתנאים מסוימים, למבוטח נצברת זכות לפיצוי חלקי, גם אם הפסיק לשלם את הפוליסה בשלב כלשהו. 

 

הידעת עליון

תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה והנו  סיעודי, זכאי על פי חוק לגמלת סיעוד מביטוח לאומי, בכפוף לעמידה  בתנאי הזכאות לפי חוק. 

 

הידעת קו תחתון