Glossary tooltip block

%title% %summary%
Tooltip text

הנחות והטבות בדיור הניתנות לאזרחים ותיקים

 

בדקו אם מגיעה לכם הנחה בארנונה

אם סך כל הכנסותיכם אינו עולה על השכר הממוצע במשק, אתם זכאים להנחה של 30% בארנונה. אם בדירה גרים שני אזרחים ותיקים או יותר, תינתן הנחה רק אם סך כל ההכנסות של המתגוררים בדירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק. לאזרחים ותיקים שמשולמת להם הבטחת הכנסה מגיע פטור מתשלום ארנונה. פנו לרשות המקומית כדי לבדוק את זכאותכם להטבה.

 

חלק מהאזרחים הוותיקים זכאים לקבלת מים בתעריף מוזל

רשות המים קבעה מכסת מים לאדם הניתנת בתעריף נמוך, כאשר כל צריכת מים מעל למכסה זו מחויבת בתעריף גבוה. חלק מהאזרחים הוותיקים זכאים להגדלת מכסת המים הניתנת בתעריף הנמוך. הזכאות מותנית בעמידה באחד מהקריטריונים הבאים:

  • זכאות להשלמת הכנסה
  • זכאות לקצבת זקנה לנכה
  • קבלת גמלת סיעוד בהתאם לחוק הביטוח הלאומי

פנו לרשות המים באזור מגוריכם כדי  לבדוק את זכאותכם להטבה.

 

ייתכן שמגיעה לכם הטבה גם בשכר הדירה

קבלת סיוע בתשלום שכר הדירה מותנית בהיותכם "חסרי דירה" (למשל שאין בבעלותכם דירה), במיצוי כושר ההשתכרות שלכם (כלומר גובה ההכנסות שלכם), ובעמידה בקריטריונים שקבע משרד הבינוי והשיכון, כמו למשל גודל המשפחה. תוכלו לבדוק את זכאותכם לסיוע באמצעות אחת מחברות ההרשמה לסיוע בדיור. סכום הסיוע מורכב מסיוע בסיס ותוספת הניתנת בהתאם לגיל. תוכלו לבדוק את גובה הסכום המגיע לכם באתר של משרד הבינוי והשיכון.  

 

זכאות לדירה בדיור הציבורי

הדיור הציבורי הוא מאגר דירות שנמצאות בבעלות המדינה ומושכרות לאוכלוסיות הזכאיות במחיר מסובסד. קשישים המתקיימים מקצבאות הקיום של המוסד לביטוח לאומי זכאים לדיור ציבורי. תהליך המעבר לדיור הציבורי מתבצע מול שני גופים:

קחו בחשבון שמלאי הדירות אינו גדול, כך שתיתכן רשימת המתנה לדירה.

 

תהליך קבלת דירה בדיור הציבורי מורכב מהשלבים הבאים:

  1. איתור דירה פנויה.
  2. קבלת הזמנה להתרשם מהדירה, שתישלח לכם על-ידי החברה המאכלסת לפי מיקומכם ברשימת ההמתנה.
  3. מסירת הודעה לחברה המאכלסת תוך 4 ימי עבודה מיום הביקור, המעדכנת האם ברצונכם להתגורר בדירה או לא. 

 

הידעת עליון

לפני קבלת ההחלטה זכרו לבדוק שביכולתכם לעמוד בשכר הדירה הנדרש במסגרת התקציב שלכם. שכר הדירה שתידרשו לשלם  ייקבע לפי מאפייני המשפחה שלכם ומיקום הדירה. פרטים לגבי גובה שכר הדירה ניתן למצוא באתר כל זכות

 

הידעת קו תחתון