Glossary tooltip block

%title% %summary%

מתחילים את 2021 ברגל ימין

כך תפיקו את המיטב מהשנה החולפת ותתחילו את השנה הבאה ברגל ימין

תמונת מטרה

 

 

בעלי עסקים יקרים,

עם סיום שנת 2020, ריכזנו עבורכם מספר תחומים שכדאי להתמקד בהם במסגרת ההיערכות לקראת השנה הבאה: ניהול החשבונות העסקיים, בחינת מסגרות האשראי המתאימות לעסק,
ניצול הטבות מס עד סוף השנה ועוד.

 

ניהול חשבון הבנק העסקי -  בחינת מסגרות האשראי והתוצאות עסקיות

א. בדקו האם מסגרות האשראי לעסק שהוקצו לכם בבנק תואמות את צורכי הפעילות העסקית שלכם. כדאי לבצע את הבדיקה בשיתוף עם הבנקאי.
 

ב. בחנו את הרווחיות של השנה החולפת, מצב הגבייה מלקוחות, היקף המלאי בפועל והמידה שבה הוא תואם את הנדרש, ותכננו את עדכון הצרכים לשנה הבאה.
 

ג. אם אתם צפויים לסיים את שנת 2020 עם רווח נמוך או הפסד בשל השפעת נגיף הקורונה, כדאי לבטל את תשלום המקדמות למס הכנסה ולבחון כיצד ניתן לקצץ בעלויות הקבועות של העסק.
 

ד. בצעו ספירת מלאי ותכננו את הרכש לשנה הבאה. ייתכן שהזמנת מסגרת שנתית מתוכננת מראש, תייצר אצל הספקים וודאות שתאפשר לכם ליהנות מהנחות מחזור.

 

מיסוי – צעדים לסגירה חכמה של שנת המס

א. הקדימו רכישות שנדרשות עבור השנה הבאה, כמו ציוד משרדי, ובצעו אותן כבר בדצמבר. רכישות אלה ייחשבו כהוצאה בדוח לשנת 2020 ויפחיתו את נטל המס הצפוי.
 

ב. בעלי שליטה בחברות? בדקו האם אתם ביתרת חובה בספרים, כלומר, האם אתם חייבים כסף לחברה שלכם. אם כן, דאגו לסגור את היתרה או להקטינה למינימום עד לסוף דצמבר. זאת מפני שקיים סיכוי לא מבוטל כי יתרות חובה של בעל מניות לחברה שבבעלותו ימוסו כדיבידנד או כשכר שלא דווחו.
 

ג. בדקו מהי ההכנסה החייבת הצפויה לכם ב-2020 ומה היקף חבות המס הצפויה. אם במסגרת תשלום המקדמות שילמתם יותר ממה שהייתם צריכים, תוכלו לבקש באמצעות המייצג שלכם לבטל את תשלום מקדמות המס לחודש 12/2020, וכך לחסוך את התשלום שאמור היה להתבצע ב-15/1/2021.

 

עצמאים? מגיע לכם ליהנות מהטבות מס:

א. הטבות מס בשל הפקדות לתגמולים בקופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים:
ההפקדות יאפשרו לכם להגדיל את החיסכון לפנסיה וגם להקטין את חבות המס למס הכנסה ולביטוח לאומי, שכן הן נחשבות להוצאה מוכרת.

 

נכון לשנת 2020, ההכנסה המזכה המרבית להפקדה היא 211,200 ש״ח, שיעור ההפקדה המרבי הוא 16.5% מההכנסה הצפויה החייבת במס, וההוצאה המרבית שמותרת לניכוי במס היא 34,848 ש״ח.
 

חשוב לדעת: החוק קובע כי עצמאים מחויבים להפקיד לפנסיה עד לתקרת השכר, בהתבסס על השכר הממוצע במשק (126,612 ש״ח לשנה נכון לשנת 2020).

 

ב. הטבות מס בשל הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים:
ההפקדה תאפשר לכם לצבור כסף בחיסכון לטווח בינוני של 6 שנים, וגם להקטין את חבות המס שלכם, שכן היא נחשבת להוצאה מוכרת.

 

נכון לשנת 2020, ההכנסה המזכה המרבית להפקדה היא 265,000 ש״ח, שיעור ההפקדה המרבי הוא 4.5% מההכנסה הצפויה החייבת במס, וההוצאה המרבית שמותרת לניכוי במס היא 11,925 ש״ח.

 

בהצלחה!