Glossary tooltip block

%title% %summary%

פירעון מוקדם של המשכנתא

אתם שואלים – המומחים שלנו עונים

 

תמונה ובה זוג בשנות ה-40 לחייהם יושבים על כורסא בסלון, מחזיקים כוס קפה, הגבר מסתכל על האישה ומחייך, האישה מחייכת למצלמה

 

שואלים: אריק ורותי

 

מגורים: גבעתיים

 

נכס: דירת 5 חדרים

 

סטטוס משכנתא: משלמים משכנתא כבר 12 שנה, נותרו 8 שנים עד לסיום תקופת המשכנתא.

 

הנסיבות: לפני חודש רותי קיבלה בונוס שנתי גדול במסגרת העבודה, ואנחנו חושבים להשתמש בכסף לכיסוי יתרת המשכנתא שלנו.

השאלות שעל הפרק:  האם אפשר לפרוע את המשכנתא עוד לפני סיום התקופה שלה? האם אנחנו חייבים לפרוע את כל יתרת המשכנתא או שאפשר רק חלק?

 

בהמשך לפנייה של אריק ורותי, הצגנו למומחים שלנו כמה שאלות בנושא פירעון מוקדם של המשכנתא:

 

האם אפשר לפרוע את המשכנתא לפני הזמן?

הפירעון המוקדם של המשכנתא אפשרי, הן פירעון חלקי והן פירעון מלא של המשכנתא. עם זאת, בסוגי הלוואות מסוימים תשלמו עמלות פירעון מוקדם, וצריך לשקול תמיד את הכדאיות הכלכלית של הפירעון.

 

מה הכוונה ב-"עמלת פירעון מוקדם"?

לרוב, פירעון מוקדם של הלוואה לדיור מותנה בתשלום עמלת פירעון מוקדם. נכון להיום (7/19) העמלות אותן תצטרכו לשלם, הן:

  • עמלה תפעולית – נגבית בסכום אחיד לכל סוגי ההלוואות. כיום ע"פ צו הבנקאות העמלה התפעולית לא תעלה על 60 ₪.
  • עמלת מדד ממוצע – נגבית רק אם המשכנתא שלכם צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר הפירעון המוקדם  מבוצע בין ה-1 ל-15 לחודש. העמלה מחושבת לפי הסכום הנפרע כפול  מחצית השיעור הממוצע של השינוי במדד ב-12 החודשים האחרונים שפורסמו לפני יום הפירעון. שימו לב: תוכלו לחסוך עמלה זו אם תפרעו את ההלוואה בין ה- 16 בחודש ועד סוף החודש.
  • עמלת אי-הודעה מוקדמת – עמלה בשיעור של 0.1% מסכום הפירעון. תוכלו לחסוך גם את העמלה הזו אם תתנו לבנק הודעה מוקדמת בכתב של 10 יום מראש (ולא יותר מ-45 יום מראש).
  • עמלת הפרשי היוון (הפסד כלכלי) –  עמלה זו נגבית במקרה בו במועד הפירעון המוקדם, שיעור הריבית הממוצעת (הריבית האחרונה שפרסם המפקח על הבנקים, ושנקבעה לפי חישוב הריבית המשוקללת הממוצעת של ההלוואות שאינן מוכוונות, שנתנו ע"י הבנקים) נמוך משיעור הריבית החלה על ההלוואה במועד הפירעון או מהריבית הממוצעת במועד מתן ההלוואה. כיום הריבית הממוצעת מפורסמת בד"כ בכל 10 לחודש, ושינויה משפיע על גובה העמלה. חישוב העמלה  מבוצע לפי כללי היוון ונוסחה שנקבעו ע"י המפקח על הבנקים ופורסמו בצו הבנקאות. לסוג ההלוואה - קבועה או בריבית משתנה - יש השפעה על אופן חישוב העמלה.
    תוכלו לקרוא עוד על עמלת פירעון מוקדם באתר כל זכות

 

האם בכל מקרה הבנק יגבה עמלת הפסד כלכלי?

הבנק לא יגבה עמלת הפסד כלכלי בהלוואה בריבית משתנה בה מועדי שינוי הריבית אינם ידועים מראש, או שהם ידועים מראש אך נקבעו אחת לשנה או לתדירות גבוהה יותר (10 חודשים, 6 חודשים, 3 חודשים) או אם הפירעון נעשה במועד שינוי הריבית.

אם בחישוב הריביות ייווצר פער לטובתכם, כלומר הריבית הממוצעת במועד הפירעון המוקדם תהיה גבוהה מריבית ההלוואה או גבוהה מהריבית הממוצעת במועד העמדת ההלוואה (לפי הגבוהה מביניהן), יוקטנו בהתאם יתר העמלות עד כדי ביטולן המוחלט. באתר בנק ישראל תוכלו להתעדכן בזמן אמת על נתוני הריבית הממוצעת בשוק המשכנתאות.

 

לסיכום,

העמלות הנגבות בפירעון מוקדם תלויות בשילוב של מספר משתנים, בין היתר, בזמן שנותר עד תום תקופת ההלוואה, במסלול ההלוואה, בריבית ההלוואה, במועד הפירעון המוקדם ועוד.

 

 

באתר האוצר שלי תוכלו למצוא מידע וטיפים שיעזרו לכם לקבל החלטות בנוגע למשכנתא שלכם. 

 

 

אין לראות בהסברים לעיל ייעוץ או הכוונה ללקוח.

 

בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין האמור בצו הבנקאות (עמלת פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), התשס"ב-2002 יחול האמור בצו, לרבות כל תיקון לצו וכל צו שיבוא במקומו, החל ממועד תוקף התיקון או החלפת הצו.

 

האמור לעיל מספק מידע כללי וחלקי בנוגע לפירעון מוקדם של הלוואה לדיור ואינו מהווה תחליף לקבלת מידע מהבנק בו מתנהלת ההלוואה.

 

בכפוף לתנאי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

 

*אי עמידה בפירעון ההלואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

**האמור כאן הינו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף ליעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.